Selçuk Yücel Kişisel Web Sayfasına Hoşgeldiniz!

Yatırım Ve İstihdamın Teşviki" Konulu Konferans Gerçekleştirildi

27 Mayıs 2005 Cuma Günü, Odamız Meclis Salonu'nda "Yatırım ve İstihdamın Teşviki" konferansı düzenlendi. Yeminli Mali Müşavir Selçuk Yücel, Teşvikle İlgili Kanun'un açıklamasını yaptı. Kahramanmaraş'a yeni teşvik yasamız hayırlı olsun diye söze başlayan Yücel, "Bu konulu teşvik, daha önce birçok ilde 5084 sayılı kanun olarak uygulandı. Daha sonra 5350 sayılı kanunla değiştirildi."dedi. Soru - Cevap şeklinde ilerleyen konferansta; katılımcılar, Teşvik Kanunu'nun inceliklerini öğrendiler. 

Sunum, şu şekilde gerçekleşti: 

TEŞVİKİN KAPSAMI 

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki 

Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi Teşviki 

Enerji Desteği Teşviki 

GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ UYGULAMADAN YARARLANACAK MÜKELLEFLER 

1.4.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri yarattıkları istihdam ölçüsünde,1.4.2005 tarihinden önce işe başlayanlar yarattıkları ek istihdam ölçüsünde GVS desteğinden yararlanacaklardır. 

Uygulamadan sadece Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olanlar yararlanacaktır. 

Yeni İşe Başlama Dolayısıyla Teşvikten Yararlanma 

Kanunun uygulaması bakımından yeni işe başlamadan maksat, Gelir veya Kurumlar Vergisi açısından ilk kez mükellefiyet tesisi veya yeni bir işyerinin kurulmasıdır. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait olup 1.4.2005 tarihinden önce faaliyeti durdurulan işletmelerin, bu tarihten sonra yeniden faaliyete geçirilmesi yeni işe başlama olarak kabul edilmez. Bir sonraki bölümde açıklanacağı üzere yarattıkları istihdam artışı ölçüsünde teşvikten yararlanacaklardır. 

Ek İstihdam Artışı Dolayısıyla Teşvikten Yararlanma;1.4.2005 tarihinden önce işe başlayanlar,1.1.2005 tarihinden önce verdikleri en son aylık prim ve hizmet belgesindeki (KASIM AYI) işçi sayısına ilave olarak yeni işe alınan ilave işçi, en az mevcutların % 20 si kadar artırmaları ve toplam işçi sayısının 30 kişi olması, şartı ile teşvikten yararlanılabilecektir. 

Teşvik'ten Yararlanamayacak İşlemler; 
Kanun kapsamında olmayan bölgelerde var olan istihdamın kanun kapsamındaki bölgelere veya kapsama dahil bölgelerde var olan istihdamın bölge içine kaydırılmasına yönelik teşviklerden yararlanma amaçlı uygulama yeni işe başlama olarak kabul edilmeyecektir. 

Yani,Mevcut ve faaliyette bulunan işletmelerin devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi, 
Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad veya unvan veya bir iş birimi olarak açılması, 
Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,Şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi, gibi reel olarak ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan işlemler sonucunda gelir vergisi stopajı ve diğer teşviklerden yararlanılması mümkün değildir. 

Fiilen Çalışma Zorunluluğu ; 

İşyerlerinde fiilen çalıştırılan işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanacak Gelir Vergisi açısından geçerlidir. 
Bu işyerlerinde bordroda olmasına rağmen fiilen bu işyerinde çalışmayan işçiler açısından teşvikten yararlanmak mümkün değildir. 
İzin hastalık ve benzeri nedenlerle işyerinde bulunulamaması halleri fiilen çalışmama olarak kabul edilmez. 
İşletmelerde birden fazla iş yeri için bordrolar veriliyorsa bu işyerleri için ayrı ayrı sayılar dikkate alınır.* 
Sağlanan Teşvik Tutarının Belirlenmesi 
Yeni işe başlayan yatırımcılar en az 30 işçi istihdam ederlerse ; 
Yeni istihdam sağlayan yatırımcılar ilave istihdamda yüzde 20 oranında artırmaları aynı zamanda ilave ile birlikte en az 30 işçi çalıştırmaları şartıyla; ücretleri üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi normal yörelerde yüzde sekseni, organize sanayii bölgelerinde yüzde yüzü, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. 
Ancak yeni istihdam sağlayan yatırımcılar, yeni çalışanlar ile, yeni çalışanların sayısının iki katı eski çalışan toplamı kadar bu teşvikten yararlanacaktır 


 

 

 

Örnek 

Eğer yeni ilave işçi sayısı 75 ise yararlanılacak toplamda 75+150(75*2)=225 ücretli ile yararlanılacaktır. 

Bu gün itibariyle 598 milyon ile 603 milyon arası asgari ücretin işverene maliyeti mevcuttur. 

Bu maliyetin 62.309.250-TL'si Gelir Vergisi Kesintisidir. 
Bu durumda yararlanılacak teşvik normal bir yörede 
225*(62.309.250*0,80=)49.847.400=11.215.665.000-TL terkin edilecektir. 

31.12.2007 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için, yatırımın tamamlandığı tarihi izleyen beş yıl sürecinde uygulanır. 

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ UYGULAMADAN YARARLANACAK MÜKELLEFLER 

Yeni işe başlayan yatırımcılar en az 30 işçi istihdam ederlerse, 

Yeni istihdam sağlayan yatırımcılar ilave istihdamda yüzde 20 oranında artırmaları aynı zamanda ilave ile birlikte en az 30 işçi çalıştırmaları şartıyla; 

ücretleri üzerinden hesaplanan Sigorta İşveren Hissesi normal yörelerde yüzde sekseni, organize sanayii bölgelerinde yüzde yüz ü Hazinece geri karşılanacaktır. 

Yeni istihdam sağlayan yatırımcılar sağladıkları ilave çalışan sayısı ile, yeni çalışanların sayısının iki katı eski çalışan toplamı kadar bu teşvikten yararlanacaktır. 

Uygulamanın Kapsamı 

Hazinece karşılanmayan işveren hisselerinin ve işçi primlerinin ödenmesi şartıyla HAZİNE TARAFINDAN ödenecektir. 

Hazine tarafından ödenen Sigorta İşveren Hisseleri dönem kazançlarında Gider ve/veya Maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. 

Teşvik Ödemeleri Nakden veya Mahsuben Mükellef borçları karşılığı ödenebilir. 

31.12.2007 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için, yatırımın tamamlandığı tarihi izleyen beş yıl sürecinde uygulanır. 

Örnek 

Eğer yeni ilave işçi sayısı 75 ise yararlanılacak toplamda 75+150(75*2)=225 ücretli ile yararlanılacaktır. 

Bu gün itibariyle 598 milyon ile 603 milyon arası asgari ücretin işverene maliyeti mevcuttur. 

Bu maliyetin 105.070.500-TL'si SSK İşveren Hissesidir. 

Bu durumda yararlanılacak teşvik normal bir yörede 
225 * (105.070.500-TL*0,80=) 84.056.400 = 18.912.690.000-TL Hazinece Geri Ödenecektir. 

3. ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMADAN YARARLANACAKLAR 

İşletmelerin imalat sanayii, madencilik, hayvancılık, seracılık, soğuk hava deposu, turizm konaklama tesisi, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet gösterenlerden ve EK 2 de yer alan asgari kapasitenin üzerinde olanlar, 

Yeni işe başlayan işletmelerin en az (30)otuz işçi çalıştırmaları, 

1.4.2005 tarihinden önce faaliyette olan işletmelerde işçi sayısını en az %20 arttırmaları ve imalat sanayii, madencilik, turizm konaklama, eğitim ve sağlık tesisleri için otuz kişiye ulaşmaları ( seracılık, hayvancılık, soğuk hava deposu, tohumculuk yatırımlarında 10 on kişi) 

İlave istihdamda KASIM 2004 ayı sigorta prim bordrosu beyan edilen işçi sayısı dikkate alınır. Sektörlere Yönelik Asgari Kapasiteler 

İMALAT SANAYİİ 

Un : Asgari 1000 ton/gün buğday işleme kapasiteli tesisler 
Yem : Asgari 80 ton/saat yem üretim kapasiteli tesisler 
Makarna : Asgari 100 ton/gün makarna üretim kapasiteli tesisler 
İrmik : Asgari 100 ton/gün üretim kapasiteli tesisler 
Salça : Asgari 1500 ton/gün domates işleme kapasiteli tesisler 
Bisküvi : Asgari 150 ton/gün üretim kapasiteli tesisleri 

Bitkisel Ham Yağ 

Ham Yağ Üretiminde; 
400 ton/gün yağlık tohum işleme tesisleri 
Rafineri yatırımlarında; 
Asgari 150 ton/gün üretim kapasiteli tesisleri 
Kütlü Pamuk İşleme 
Rollergin tipi pamuk işleme tesislerinde asgari 36.000 ton/5 ay kapasiteli tesisler 
Sawgin tipi pamuk işleme tesislerinde asgari 110.000 ton/5 ay kapasiteli tesisler 

HAYVANCILIK 

A) BESİCİLİK : 500 büyükbaş/dönem (veya 1000 küçükbaş/dönüm) besicilik ve kesimhane entegrasyonu aranır. 

Süt hayvancılığı : 15 büyükbaş/dönüm (veya 1000 küçükbaş/dönüm) yetiştiricilik + Süt İşleme entegrasyonu aranır. 

B) TAVUKÇULUK : Et tavukçuluğunda asgari 120.000 adet/dönüm yetiştiricilik + asgari 3.000 adet/saat kesimhane kapasiteli tesisler 
Yumurta tavukçuluğunda ise asgari 100.000 adet yetiştiricilik ve yem üretimi entegrasyonu şartı aranır 
Damızlık tavuk (et ve tavuk yönlü) yetiştiriciliğinde ise 30.000 adet damızlık tavuk yetiştiriciliği kuluçkahane ve/veya yemle entegre tesisler

C) HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ : Asgari 35.000 adet/dönem yetiştiricilik + 625 adet/saat kesimhane entegrasyonu şartı aranır. 

SOĞUK HAVA DEPOCULUĞU 

Asgari 1.000 m2 kapalı alan içeren tesisler 


Enerji Destek Miktarı 

Yeni işe başlayanlar için destek oranı asgari istihdamda (imalat sanayii 30) % 20 olacaktır.Bu asgari rakama her ilave istihdama 0,5 puan enerji desteği ilave edilir. 

Faaliyette bulunan işletmelerden % 20 artış yapanlar için destek oranı % 20'dir. Yine her ilave istihdama 0,5 puan ilave edilir. 

Normal yörelerde azami % 40, OSB lerde % 50 ye kadar çıkar. 

Enerji desteği uygulamasını KOMİSYON yürütür. Komisyon, Vali yardımcısının başkanlığında, Sanayii Ticaret İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi, SSK İl Müdürlüğü, TEDAŞ, OSB temsilcilerinden oluşur. 

Başvuru, değerlendirme, inceleme ve işleme yetkisi bu komisyondadır. 

Bir işyerinde birden fazla bordro veriliyorsa enerji teşviki uygulamasında aynı işyeri veya işletme için bunların toplamı dikkate alınacaktır. Yani % 20 şartı için bordrolar topluca dikkate alınacaktır. 

Enerji teşviki uygulamasında asgari kapasiteleri tespit etmek, Sanayi Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı yetkisindedir. 

Hazine tarafından ödenen Enerji desteği ödendiği dönem dönem kazancı olarak VERGİYE TABİİDİR. 

Teşvik Ödemeleri Nakden veya Mahsuben Mükellef borçları karşılığı ödenebilir. 

Geri Ödemeler KDV hariç ENERJİ ve GÜÇ bedelidir. 

BEDELSİZ YATIRIM YERİ TEŞVİKİ 

En az 30 kişilik istihdam öngörülen yatırım yapacak 

Gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz yatırım yeri tahsisi yapılabilir. 

Ancak Organize Sanayi veya Endüstri Bölgesinde yer alabilecek yatırımlar için bu bölgelerde boş parsel bulunmamaktadır. 

Hazineye, katma bütçeli kuruluşlara, belediyelere veya il özel idarelerine ilişkin arazi veya arsaların mülkiyeti bedelsiz devredilebilir. 

Orman Kanunu'na tabi olanlar hariç, mülkiyeti devredilemeyen taşınmazlar üzerinde bedelsiz kullanma izni verilebilir. 

Yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren 5 yıl süre ile istihdam edilecek işçi sayısına uyulması zorunludur. 

NOT: 
ENDÜSTRİ VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ DESTEK ORANI: % 100 

DİĞER YERLERDEKİ DESTEK ORANI İSE: % 80